תקנון אתר

אתגר משאבי אנוש הקימה אתר אינטרנט, המיועד לציבור המועמדים מחפשי העבודה וללקוחות החברה (חברות, שותפיות וארגונים) המציעים משרות למועמדים מחפשי עבודה.
קורות החיים של המועמדים נשמרים בקפידה תוך שמירה על כבוד האדם ופרטיותו.

אתגר אינה מספקת את הצעות העבודה ו/או את פרטי המועמדים שבאתר, והיא מעמידה את הפרטים כפי שהתקבלו מלקוחות החברה ו/או מהמועמדים המציעים – As is. לפיכך, אתגר משאבי אנוש לא תישא באחריות, חבות, נזק, אובדן (כולל צד ג') או הפסדים כלכליים או אחרים, בין אם ישירים ובין אם עקיפים הנובעים מהשימוש באתר.

זכאים להשתמש באתר: מי שגילם 18 ומעלה, אשר קראו והסכימו לתנאי תקנון זה. אתגר משאבי אנוש בע"מ רשאית למנוע ממך שימוש באתר זה באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש.

הנני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. בחתימתי על התחייבות זאת, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי להיכלל במאגרי המועמדים לעבודה באתגר משאבי אנוש בע"מ.
אני מסכים כי אתגר משאבי אנוש בע"מ תעביר את קורות החיים שלי ואת פרטיי, כפי שהזנתי לאתר, ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים.
ידוע לי כי אין בהכללתי במאגר המועמדים אצל אתגר משאבי אנוש, משום התחייבות כלשהיא של אתגר להעסיק אותי לתקופה כלשהי, וכי אין בהסכמתי להיכלל במאגר המועמדים כדי לחייב אותי להסכים להצעת עבודה, כזו או אחרת, במידה ותוצע לי על ידי אתגר.